دانشگاه علمی کاربردی

به نام خدا
حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است
کارگران نیروهای تاثیر گذار و مهم در روند تولید و چرخش اقتصادی در هر کشور محسوب می شوند،که طیف وسیعی از مهارت ها و تخصص های گوناگون را با گذراندن آموزش های لازم و کاربردی ،در حوزه های مختلف برعهده دارند.از کارهای یدی تا مهارت و تخصص در امور فنی در دایره طبقه کارگر می توان بر شمرد.
اینجانب فرا رسیدن ۱۱ اردیبهشت یاد آور تلاش ها و کوشش های خستگی ناپذیر جامعه بزرگ کارگری که همواره در مسیر رشد تولید و بهره وری نقش اساسی ایفا کرده اند را به همه کارگران ایران اسلامی بویژه کارگران پرتوان استان خوزستان تبریک عرض می نمایم.

دکتر محمد خدامرادی رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر تشکیلات استان خوزستان و عضو هیات اجرایی و شورای سیاستگذاری تشکیلات خانه کارگر استان خوزستان

دکتر محمد خدامرادی رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر تشکیلات استان خوزستان و عضو هیات اجرایی و شورای سیاستگذاری تشکیلات خانه کارگر استان خوزستاندکتر محمد خدامرادی رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر تشکیلات استان خوزستان و عضو هیات اجرایی و شورای سیاستگذاری تشکیلات خانه کارگر استان خوزستاندکتر محمد خدامرادی رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر تشکیلات استان خوزستان و عضو هیات اجرایی و شورای سیاستگذاری تشکیلات خانه کارگر استان خوزستاندکتر محمد خدامرادی رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر تشکیلات استان خوزستان و عضو هیات اجرایی و شورای سیاستگذاری تشکیلات خانه کارگر استان خوزستاندکتر محمد خدامرادی رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر تشکیلات استان خوزستان و عضو هیات اجرایی و شورای سیاستگذاری تشکیلات خانه کارگر استان خوزستاندکتر محمد خدامرادی رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر تشکیلات استان خوزستان و عضو هیات اجرایی و شورای سیاستگذاری تشکیلات خانه کارگر استان خوزستاندکتر محمد خدامرادی رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر تشکیلات استان خوزستان و عضو هیات اجرایی و شورای سیاستگذاری تشکیلات خانه کارگر استان خوزستان

این خبر را به اشتراک بگذارید :