دکتر علیرضا ورناصری 

دکتر علیرضا ورناصری فرزند شایسته و شریف مسجد سلیمان عضویت جنابعالی در کمسیون انرژی مجلس نشان از شایستگی و اقتدار شما در همان روزهای نخست حضور در مجلس شورای اسلامی دارد.
امید است که این حضور که قطعا پررنگ و نتیجه بخش خواهد بود به ریاست شما در این کمیسیون طی سال های آتی منجر شود تا بتوانید مردم شریف و مظلوم ۴ شهر حوزه های انتخابیه را به آنچه سزاوار و لایق آن هستند برسانید.
ما فرزندان شهر نیز با کمال میل و تمام توان کنار شما خواهیم بود و با تمام وجود در حمایت از شما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

ارادتمند و برادر شما بابک طهماسبی/هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس

دکتر علیرضا ورناصری فرزند شایسته و شریف مسجد سلیمان عضویت جنابعالی در کمسیون انرژی مجلس نشان از شایستگی و اقتدار شما در همان روزهای نخست حضور در مجلس شورای اسلامی دارد.
امید است که این حضور که قطعا پررنگ و نتیجه بخش خواهد بود به ریاست شما در این کمیسیون طی سال های آتی منجر شود تا بتوانید مردم شریف و مظلوم ۴ شهر حوزه های انتخابیه را به آنچه سزاوار و لایق آن هستند برسانید.ما فرزندان شهر نیز با کمال میل و تمام توان کنار شما خواهیم بود و با تمام وجود در حمایت از شما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.ارادتمند و برادر شما بابک طهماسبی/هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارسدکتر علیرضا ورناصری فرزند شایسته و شریف مسجد سلیمان عضویت جنابعالی در کمسیون انرژی مجلس نشان از شایستگی و اقتدار شما در همان روزهای نخست حضور در مجلس شورای اسلامی دارد.
امید است که این حضور که قطعا پررنگ و نتیجه بخش خواهد بود به ریاست شما در این کمیسیون طی سال های آتی منجر شود تا بتوانید مردم شریف و مظلوم ۴ شهر حوزه های انتخابیه را به آنچه سزاوار و لایق آن هستند برسانید.ما فرزندان شهر نیز با کمال میل و تمام توان کنار شما خواهیم بود و با تمام 

این خبر را به اشتراک بگذارید :